Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej

Diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cele:
Uczestnicy zdobywają potrzebną wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń w uczeniu się matematyki. Podwyższając swoje kwalifikacje stają się bardziej konkurencyjni na zajmowanym stanowisku pracy, poszerzają wachlarz umiejętności rozpoznania trudności i wspomagania procesu liczenia.

Adresaci:

Dyrektorzy szkół, pracownicy PPP i RODK, nauczyciele matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, psychologowie i pedagodzy szkolni oraz inne osoby zainteresowanie tematem szkolenia

Program:

Blok 1. Diagnoza edukacyjna

 • Charakterystyczne symptomy opóźnionego rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej
 • Specyficzne objawy rozwojowych zaburzeń numerycznych u uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
 • Dyskalkulia rozwojowa- katalog funkcji poznawczych i atlas charakterystycznych błędów w rozpoznaniu zaburzeń liczenia u uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - metody i narzędzia badania pedagogicznego
 • Model diagnozy oparty na analizie profilu arytmetycznego, prezentacja narzędzia Profil Arytmetyczny D, U,G i szczegółowa analiza zawartych wszystkich prób testowych
 • Analiza jakościowych wskaźników oceny umiejętności arytmetycznych ucznia z wykorzystaniem foliowego klucza odpowiedzi
 • Profesjonalne opiniowanie postdiagnostyczne

Blok 2. Terapia pedagogiczna w zakresie arytmetyki

 • Wczesne umiejętności arytmetyczne - charakterystyka rozwoju kompetencji liczenia u dzieci 3 – 9 letnich
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii pedagogicznej
 • Ćwiczenia usprawniające integrację funkcji percepcyjno – motorycznych ważnych w procesie liczenia
 • Metody i techniki wspomagające rozwój emocjonalny i aktywność arytmetyczną dzieci rozpoczynających edukację szkolną
 • Zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie analizy indywidualnych przypadków (ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia, dysleksja i trudności w nauce matematyki)
 • Praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale liczbowym
 • Scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii pedagogicznej

Blok 3. Edukacja matematyczna

 • Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II i III etapie edukacji
 • Rekonstruowanie wiadomości i umiejętności poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - praktyczne przykłady
 • Wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych kształtujących pojęcie liczby i rozumowania
 • Scenariusze zajęć lekcji matematyki, wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z trudnościami w liczeniu,
 • Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki - kryteria oceny- przykłady dostosowań

Ilosć godzin: 30

Termin: 13-16.08.2020

Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Milanowskiej Wólce

Cena: 1200 zł (obejmuje szkolenie, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie NNW)

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601